1. Eigendom van de website

Deze voorwaarden (hierna JURIDISCHE KENNISGEVING genoemd) zijn bedoeld om het gebruik van deze websiteservice te regelen, evenals de rest van de websites die eigendom zijn van METRAL SA (hierna HET BEDRIJF), neem een paar minuten de tijd om ze te lezen.

Deze website is eigendom van METRAL SA, met NIF B-55345318 en maatschappelijke zetel te Crta.d’Arbúcies s/n, 17400 Breda (Girona). Geregistreerd in het handelsregister van Barcelona,Volume ____, Boek ____, pagina ____, pagina ____

Neem voor vragen contact met ons op door te bellen naar +34 972 160 606 of via e-mail op rgpd@metral.com

Het gebruik van het web schrijft de toestand van GEBRUIKER toe en impliceert de uitdrukkelijke, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen. De terbeschikkingstelling van de Webdienst heeft een duur die beperkt is tot het moment waarop de GEBRUIKER ermee verbonden is. Daarom moet de GEBRUIKER deze juridische kennisgeving zorgvuldig lezen bij elk van de gelegenheden waarin hij van plan is het web te gebruiken, aangezien deze en de gebruiksvoorwaarden in deze juridische kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

  1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle inhoud van deze website, opgevat als louter spraakmakende teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, evenals het grafische ontwerp (hierna de INHOUD), is intellectueel eigendom. of van derden die hun opname op de website naar behoren hebben geautoriseerd, zonder dat een van de exploitatierechten over hen is overgedragen aan de GEBRUIKER die verder gaat dan strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de website.

De merken, handelsnamen of onderscheidende tekens zijn eigendom van THE COMPANY of van derden, zonder dat de toegang tot het Web enig recht toekent op voornoemde merken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens.

  1. Gebruiksvoorwaarden van het web

A.- Over het gebruik

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om correct gebruik te maken van het web in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving. De GEBRUIKER is aansprakelijk jegens HET BEDRIJF of derden voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van genoemde verplichting.

Het is uitdrukkelijk verboden om de Website te gebruiken voor doeleinden die schadelijk zijn voor de activa of belangen van HET BEDRIJF of van derden of die op een andere manier netwerken, servers en andere computerapparatuur (hardware) of computerproducten en applicaties overbelasten, beschadigen of uitschakelen. (software). ) van HET BEDRIJF of derden.

B.- Over de inhoud

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving, evenals met de andere voorwaarden, voorschriften en instructies die van toepassing kunnen zijn in overeenstemming met de bepalingen van sectie 1.

Slechts bij wijze van voorbeeld dient de GEBRUIKER, in overeenstemming met de huidige wetgeving, zich te onthouden van:

  • De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken, publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen, behalve in gevallen die door de wet zijn toegestaan of uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door HET BEDRIJF of door wie dan ook eigenaar van de exploitatierechten, naargelang het geval.
  • Reproduceer of kopieer voor privégebruik de Inhoud die kan worden beschouwd als Software of Database in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom, evenals hun openbare communicatie of beschikbaar stellen aan derden wanneer deze handelingen noodzakelijkerwijs reproductie door een deel van de GEBRUIKER impliceren of een derde partij.
  • Het geheel of een substantieel deel van de Inhoud van de website extraheren en/of hergebruiken, evenals de databases die HET BEDRIJF ter beschikking stelt aan GEBRUIKERS.

C.- Over het gegevensverzamelingsformulier

Alle informatie die door de GEBRUIKER wordt verstrekt via de webformulieren voor de bovenstaande doeleinden of voor andere doeleinden, moet waar zijn. Voor deze doeleinden garandeert de GEBRUIKER de authenticiteit van alle meegedeelde gegevens en zal hij de aan HET BEDRIJF verstrekte informatie perfect up-to-date houden zodat deze te allen tijde beantwoordt aan de werkelijke situatie van de GEBRUIKER. In elk geval is de GEBRUIKER als enige verantwoordelijk voor de valse of onjuiste verklaringen en de schade die aan HET BEDRIJF of aan derden wordt berokkend als gevolg van de verstrekte informatie.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de identificatiegegevens (USER-Password) voor toegang tot de op het web aangeboden diensten adequaat te beveiligen, en verbindt zich ertoe het gebruik ervan niet af te staan of toegang aan derden te verlenen. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de schade die kan voortvloeien uit het oneigenlijke gebruik ervan.

  1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

A.- Over de informatie

Toegang tot het Web houdt op geen enkele wijze de verplichting in van de kant van HET BEDRIJF om de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, adequaatheid, geschiktheid, volledigheid en actualiteit van de via haar verstrekte gegevens te controleren.

HET BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen op basis van de informatie die op het web wordt verstrekt of voor de schade die wordt veroorzaakt aan de GEBRUIKER of derden als gevolg van handelingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie die op het web is verkregen.

B.- Diensten

Toegang tot het web houdt geen verplichting in voor HET BEDRIJF om de afwezigheid van virussen of enig ander schadelijk programma of systeem te controleren. Overeenkomstig de GEBRUIKER de beschikbaarheid van adequate hulpmiddelen voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma’s.

HET BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt aan de computerapparatuur van GEBRUIKERS of derden tijdens het aanbieden van de Webservice.

Het tot stand brengen van links impliceert niet het bestaan van relaties tussen HET BEDRIJF en de eigenaar van de webpagina waarop het is gevestigd.

C.- Van de beschikbaarheid van het web

Toegang tot het web vereist diensten en leveringen van derden, inclusief transport via telecommunicatienetwerken waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet overeenkomen met HET BEDRIJF. Bijgevolg kunnen de diensten die via het web worden aangeboden, worden opgeschort, geannuleerd of ontoegankelijk zijn voor GEBRUIKERS.

HET BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor schade of verliezen van welke aard dan ook veroorzaakt aan de GEBRUIKER die worden veroorzaakt door storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de webservice veroorzaken tijdens de levering van dezelfde of eerdere .

HET BEDRIJF is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit een claim, inclusief de betaling van advocatenhonoraria voor rechtszaken en claims van derden wegens schending door de GEBRUIKER van onze juridische kennisgeving, ons privacybeleid of voor enige schending van de huidige wetgeving.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

Via haar website stelt METRAL SA contactformulieren ter beschikking van GEBRUIKERS, waarmee de geïnteresseerde partijen ons hun persoonlijke gegevens kunnen sturen, zodat we hun vragen of verzoeken om informatie met betrekking tot onze vacatures en met de verschillende diensten aangeboden door METRAL kunnen beheren. SA

Via dit communicatiemiddel verstrekt de GEBRUIKER zijn persoonlijke gegevens en vereist de uitdrukkelijke aanvaarding van onze Privacybeleid (raadpleeg voor meer informatie), de GEBRUIKER garandeert dat de aan ons verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn.

Het BEDRIJF zal de persoonlijke gegevens die het van de GEBRUIKERS via de website ontvangt in totale geheimhouding bewaren, waarbij de vertrouwelijkheid ervan wordt gegarandeerd, en zal de nodige technische maatregelen nemen om elke wijziging, verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen. Evenzo zullen deze gegevens niet worden overgedragen, noch toegang worden verleend aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren ervan. Uw gegevens worden alleen aan derde bedrijven verstrekt, indien hun tussenkomst noodzakelijk is om te voldoen aan het verzoek dat u ons hebt gestuurd.

  1. Cookiebeleid

Voor meer informatie kunt u onze Cookiebeleid.

  1. Gebruik van minderjarigen onder de 14 jaar

Deze website is NIET gericht op kinderen onder de 14 jaar, daarom dienen zij zich te onthouden van het verstrekken van persoonlijke informatie.

  1. Toepasselijke wetgeving

Deze juridische kennisgeving en de gevolgen ervan worden in ieder geval beheerst door de Spaanse wetgeving die te allen tijde van kracht is.

In het geval van enige vorm van discrepantie of verschil tussen de partijen, zullen ze worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van Barcelona.