1. Titularitat de la Pàgina Web

Les presents Condicions (d’ara endavant anomenades AVÍS LEGAL) tenen per objecte regular l’ús del servei d’aquesta Web, així com de la resta de webs titularitat de METRAL SA (d’ara endavant, L’EMPRESA), si us plau dediqueu uns minuts a llegir-les.

Aquesta pàgina Web és propietat de METRAL SA, amb NIF B-55345318 i domicili social situat a Crta. d’Arbúcies s/n , 17400 Breda (Girona). Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona,Prenc ____, Llibre ____, foli ____, full ____

Per a qualsevol consulta, contacteu-nos trucant al telèfon +34 972 160 606 o via email a rgpd@metral.com

La utilització del Web atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació expressa, plena i sense reserva de totes les condicions i els termes d’ús incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei de la Web té una durada limitada al moment en què l’USUARI estigui connectat a la mateixa. Per tant, l’USUARI ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

Informe100KWMETRAL

  1. Drets de Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquesta Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol altre contingut audiovisual o sonor, així com el seu disseny gràfic (d’ara endavant, els CONTINGUTS), són propietat intel·lectual de L’EMPRESA o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús del Web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de L’EMPRESA o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés a la Web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

  1. Condicions d’ús de la Web

A.- Sobre l’ús

L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del Web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. L’USUARI respondrà davant de l’EMPRESA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús de la Web amb finalitats lesives de béns o interessos de L’EMPRESA o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software ) de L’EMPRESA o de tercers.

B.- Sobre els Continguts

L’USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa l’apartat 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’USUARI d’acord amb la legislació vigent s’haurà d’abstenir de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts llevat dels casos autoritzats a la llei o expressament consentits per L’EMPRESA o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si escau.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’USUARI o d’un tercer.
  • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la web així com de les bases de dades que L’EMPRESA posi a la disposició dels USUARIS.

C.- Sobre el formulari de recollida de dades

Tota la informació que faciliti l’USUARI a través dels formularis de la Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. A aquests efectes, l’USUARI garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a l’EMPRESA perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’USUARI. En tot cas, l’USUARI serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’EMPRESA oa tercers per la informació que faciliti.

L’USUARI es compromet a custodiar adequadament les dades identificatives (USUARI-Contrasenya) per a l’accés als serveis oferts a la web, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni permetre l’accés a tercers. L’USUARI serà responsable pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.

  1. Exclusió de responsabilitat

A.- Sobre la informació

L’accés a la Web no implica de cap manera l’obligació per part de L’EMPRESA de comprovar la veracitat, l’exactitud, l’adequació, la idoneïtat, l’exhaustivitat i l’actualitat de les dades subministrades a través d’aquesta.

L’EMPRESA no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la Web ni dels danys i perjudicis produïts a l’USUARI o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la Web.

B.- Dels serveis

L’accés a la Web no implica l’obligació de l’EMPRESA de controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Correspon a l’USUARI la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L’EMPRESA no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del Web.

L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre L’EMPRESA i el propietari de la pàgina web on s’estableixi.

C.- De la disponibilitat de la Web

L’accés a la Web requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a L’EMPRESA. Per tant, els serveis proveïts a través de la Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als USUARIS.

L’EMPRESA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’USUARI que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

L’EMPRESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats per demandes i reclamacions de tercers per l’incompliment per part de l’USUARI del nostre Avís Legal, Política de privadesa o per qualsevol incompliment de la legislació vigent.

  1. Protecció de dades de caràcter personal

A través de la seva web, METRAL SA posa a disposició dels USUARIS formularis de contacte, mitjançant els quals, els interessats ens envien les seves dades personals, amb la finalitat que puguem gestionar les vostres consultes o sol·licituds d’informació, relacionada amb les nostres ofertes de treball i amb els diversos serveis oferts per METRAL SA

Mitjançant aquesta via de comunicació l’USUARI facilita les vostres dades de caràcter personal i requereix l’acceptació expressa de la nostra Política de privadesa (consulteu per a més informació), l’USUARI garanteix que les dades que ens facilita són veraces.

L’EMPRESA guardarà les dades personals que rebi dels USUARIS a través de la pàgina web en total secret, garantint-ne la confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, o accés no autoritzat a aquestes dades. Així mateix, aquestes dades no seran cedides, ni es donarà accés a terceres persones sense autorització expressa dels titulars dels mateixos. Únicament es comunicaran les seves dades a terceres empreses, si la seva intervenció és necessària per satisfer la sol·licitud que ens ha enviat.

  1. Política de cookies

Per a més informació podeu consultar la nostra política de cookies.

  1. Ús de menors de 14 anys

Aquesta web NO està adreçada a menors de 14 anys, en conseqüència, s’hauran d’abstenir de facilitar qualsevol informació de caràcter personal.

  1. Legislació aplicable

Aquest Avís Legal i les seves conseqüències es regeixen en tot cas per la legislació espanyola que estigui en vigor a cada moment.

En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona.