Sectors

La important experiència adquirida a les múltiples instal·lacions realitzades al llarg dels anys han aconseguit una àmplia preparació tècnic-aplicativa que fa de Metral el seu soci de preferència.

Els sectors en els quals Metral ha concentrat la seva acció són principalment: materials de construcció, alimentació, productes químics i fertilitzants.

De tots aquests sectors, aquell en el qual Metral ha concentrat més els seus esforços al llarg dels últims anys és, sens dubte, el de la construcció. Actualment l’empresa està a l’alçada de satisfer la demanda de subministrament d’equips complerts “claus en mà” instal·lats en qualsevol lloc el món.

Construcció

Alimentació

Fertilitzants

Químic

Sector de la construcció

Aquest és definitivament el sector en el qual Metral ha concentrat més la seva activitat al llarg dels últims anys, sabent conquerir la confiança de les empreses internacionals líders en aquest sector.

Ciments, morters, calç, sorra, argila expandida… productes difícils d’envasar, per als que Metral és capaç d’oferir la solució perfecte per a cadascun d’ells.

Productes típics:

  • Ciment
  • Morter
  • Sorra
  • Grava
  • Calç
  • Perlita
  • Altres

Característiques típiques de les instal·lacions d’aquest sector:

  • Ambients extremadament empolsegats.
  • Productes sovint caracteritzats per un alt poder abrasiu.
  • Les màquines utilitzades en aquestes aplicacions han de ser molt resistents per garantir la seva fiabilitat amb un nivell raonable de manteniment.
  • Es necessari adoptar solucions tècniques que protegeixin les peces mòbils de la pols del producte, així com facilitar tractaments superficials amb una bona protecció contra els agents atmosfèrics.
  • Generalment, al sector de la construcció fan falta solucions senzilles, molt sòlides, però al mateix temps amb un alt rendiment.

Característiques del sac:

  • Principalment sacs de paper amb vàlvula.
  • En alguns països, sacs de ràfia.
  • Sacs F.F.S. de plàstic amb dos o tres soldadures.
  • Big-bags de ràfia amb o sense bossa de polietilè interior.
  • Sacs de boca oberta

Tipus de dosificadors:

  • Vibrador
  • Cinta
  • Gravetat
  • Vis sense fi

Ensacadores emprades comunament:

  • Ensacadores rotatives amb turbina vertical.
  • Ensacadores rotatives a fluïdificació.
  • Ensacadores estàtiques amb turbina vertical.
  • Ensacadores estàtiques amb turbina horitzontal.
  • Màquines F.F.S. verticals.
  • Màquines F.F.S. tubulars.
  • Ompliment de Big-bags amb alimentació de vis sense fi.
  • Ensacadores de boca oberta.

Paletitzadors:

  • Paletitzadors per capes tradicionals, de 400 a 5.000 sacs/hora, segons les necessitats de producció.
  • Paletitzadors mitjançant robot.

Estabilitat del palet:

  • Enfardadores de taula giratòria.
  • Enfardadores de braç giratori amb o sense tapa.
  • Enfundadores de film estirable.
  • Enfundadores de film termoretràctil.

Sector de l'alimentació

El sector alimentari es caracteritza per la normativa higienicosanitària.

Les instal·lacions utilitzades en aquest sector es caracteritzen per les solucions tècniques de fabricació per permeten una neteja ràpida i completa per evitar les zones d’estancament del producte, encara que sigui en petites quantitats, de manera que no es produeixin fenòmens de floridura o condicions de poca higiene.

Les característiques més destacades de les instal·lacions emprades en aquest sector són:

  • Canvi ràpid de format.
  • Canvi ràpid de producte i sense contaminació.
  • Prevenció de l’acumulació de pols.
  • Compliment amb la Normativa ATEX.
  • Màquines fabricades totalment en acer inoxidable, AISI 316 per les peces en contacte directe amb el producte.
  • Tancament hermètic de la vàlvula.
  • Control remot i servei d’assistència en línia.
  • Sistema de control software interactiu, que conté tota la informació, fins i tot els manuals de manteniment i funcionament.
  • Creixent demanda d’injecció de nitrogen per reduir al màxim la presència d’oxigen dins l’embalatge.

Sector dels fertilitzants

Els productes típics d’aquest sector són:

NPK

  • Urea
  • Fosfats
  • Nitrats
  • Fertilitzants orgànics

Característiques típiques de les instal·lacions d’aquest sector:

  • Ambients extremadament empolsegats que s’han d’eixugar per prevenir que la humitat provoqui fenòmens de reacció massa corrosius.
  • Productes subjectes a freqüents canvis de pes específic.
  • Totes les zones en contacte amb el producte són construïdes en acer inoxidable.
  • Es freqüent que les ensacadores tinguin que treballar en condicions de temperatura controlada per evitar que amb la humitat el producte formi una barreja que, si es deixa assecar a la màquina, es transforma en un conglomerat sòlid molt corrosiu i difícil d’eliminar.
  • La maquinaria utilitzada en aquesta zona, tenint en compte les condicions de treball, ha de ser resistent per garantir un bon nivell de durada i costos de manteniment reduïts.
  • S’han d’evitar solucions tècniques en les quals les parts mòbils no estiguin ben protegides contra la pols i els agents atmosfèrics.
  • Maquinaria sòlida, senzilla però al mateix temps molt eficient.

Sector químic

El sector químic està representat per un gran nombre de productes que s’envasen en sacs de paper o de plàstic.

Aquests productes es poden considerar fàcils, com a la industria petroquímica (principalment grànuls i absència de pols), o particularment difícils, amb unes característiques físiques que fan que l’embalatge resulti molt complex i requereix solucions especials i dedicades.

Pels productes fàcils, les ensacadores més utilitzades són les F.F.S., tan de bobina tubular com de làmina plana.

La dosificació es basa en el pes net, utilitzant alimentadors de gravetat.

Atès el tipus de màquines utilitzades, el més comú és el sac de plàstic.

Per aplicacions en productes més difícils, el que més s’utilitza són els sacs preformats de vàlvula o de boca oberta.

Considerant la funció que ha de realitzar el sac, freqüentment el de paper és la única solució possible.

En aquest sector, les condicions ambientals de treball típiques també poden ser molt diferents.

Sovint, per productes certs es necessiten condicions de treball en zones classificades segons la normativa ATEX.

Òbviament, la velocitat de producció també varia molt segons el tipus de producte a ensacar.

El cavall de lluita de Metral per aquestes aplicacions és, sens dubte, les ensacadores de vàlvula pneumàtica o de turbina, tenint com a principal característica la seva capacitat per ensacar productes especialment difícils.